Algemene voorwaarden 2019

badmintonkampen-logo-fc.png

 
 
 
 
 
 
 
 
Betreffende de badmintonkampen van CHEMPS voor de zomer van 2019 in Nederland gelden onderstaande algemene voorwaarden*
ALGEMEEN
 
 1. Tijdens de kampen van CHEMPS wordt er niet gerookt en wordt er geen alcohol genuttigd.
 2. Het eten van snoep willen we tot een minimum beperken. Vooral omdat de ‘gewone’ maaltijden enorm belangrijk zijn. Eén zak snoep / chips is het maximum. CHEMPS zorgt ervoor dat er tijdens de vrije avonden er wat lekkers is om te ‘snoepen’.
INSCHRIJVING
 1. De prijs van de badmintonkampen is inclusief verblijfkosten en maaltijden. Maar exclusief reisverzekering, versnaperingen en huur van de fietsen voor het vervoer tijdens het kamp.
 1. In de correspondentie van de stichting CHEMPS worden twee bedragen genoemd met een eigen betalingstermijn: het voorschot dat per direct moet worden voldaan en het restbedrag dat voor de voorgeschreven datum moet worden betaald.
 1. Inschrijving vindt plaats op het moment dat het voorschot op de rekening van CHEMPS is bijgeschreven.
 1. De datum van bijschrijving van het voorschot geldt als inschrijvingsdatum. Deze is het criterium bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers.
 1. CHEMPS hanteert een familiekorting voor maximaal twee kinderen per gezin. Deze korting bedraagt € 15,00 per kind. Dit bedrag wordt op het restbedrag in mindering gebracht.
 
ANNULERING
 1. De betalingsdatum voor het restbedrag wordt door CHEMPS via de mail of per post aan de deelnemers bekend gemaakt. Bij niet tijdige betaling van het restbedrag stuurt CHEMPS een herinnering. Als dan nog niet binnen vijf dagen aan de betaling wordt voldaan, kan CHEMPS zonder enig bericht de inschrijving als niet gedaan beschouwen.
 1. De deelnemer kan de inschrijving alleen schriftelijk annuleren. Als we de schriftelijke annulering ontvangen hebben, hanteren we onderstaande annuleringskosten (ongeacht de reden).
a) Annulering tot zes maanden voor aanvangsdatum: 25% van de totale som;
b) Annulering tot drie maanden voor aanvangsdatum: 50% van de totale som;
c) Annulering tot één maand voor aanvangsdatum: 75% van de totale som;
d) Annulering later dan één maand voor aanvangsdatum: de totale som
 1. CHEMPS kan besluiten dat door externe omstandigheden of door een te gering aantal deelnemers het kamp niet doorgaat. CHEMPS stort het betaalde bedrag binnen een maand na de definitieve annulering terug.
 1. CHEMPS raadt aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze zit namelijk niet bij de prijs inbegrepen.
ACCOMMODATIE
 1. CHEMPS is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de accommodatie, mits de vervangende ruimte qua aard, klasse en faciliteiten gelijkwaardig of beter is. De locatie moet binnen 40 kilometer van de oorspronkelijke accommodatie zijn. Wijziging van accommodatie zal voor de deelnemer nimmer een prijsstijging ten gevolge hebben.
FIETSEN VERVOER / VERHUUR
 1. Deelnemers die hun eigen fiets meenemen naar het kamp moeten ervoor zorgen dat deze in goede staat verkeert. Dat betekent onder andere: goede remmen, bandenspanning, verlichting. Als de leiding van het kamp constateert dat de fiets niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt er voor de desbetreffende deelnemer een huurfiets geregeld. Kosten hiervan zijn voor de deelnemer.
AANSPRAKELIJKHEID
 1. CHEMPS kan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan tengevolge van:
a) Handelingen en invloeden van derden, die niet rechtstreeks door CHEMPS zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de activiteiten;
b) Omstandigheden die, krachtens de wet of de maatschappelijk geldende normen, niet in redelijkheid aan CHEMPS kunnen worden toegerekend.
c) Verlies of beschadiging van bagage en waardepapieren.
 1. CHEMPS zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als deelnemers:
a) aanwijzingen van medewerkers van CHEMPS, die noodzakelijk zijn om een goed verloop van de activiteit te kunnen waarborgen, niet opvolgen;
b) zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten.
UITSLUITING DEELNAME
 1. De leiding van CHEMPS heeft het recht om deelnemers uit te sluiten van bepaalde activiteiten tijdens het kamp. Bijvoorbeeld in geval van blessures, die kunnen leiden tot blijvend letsel.
 1. De leiding van CHEMPS heeft het recht om deelnemers de deelname aan het badmintonkamp te ontzeggen, als zijn of haar aanwezigheid het kamp ernstig ontregelt of verstoord.
 2. Bovenstaande maatregelen worden eerst met alle betrokkenen besproken en doorgesproken. Als er geen overeenstemming wordt bereikt dan wordt overgegaan tot uitvoering van artikel 13 en 14.
AVG 
  1. We willen de privacy van alle deelnemers optimaal benutten. Daarom slaan we de gegevens van de deelnemers beveiligd op en worden deze alleen gebruikt voor de verwerking van de inschrijving.
  2. Tijdens het kamp worden er films en foto’s gemaakt. Dit om ouders en andere geïnteresseerden een beeld te geven van de CHEMPSbadmintonkampen. Daarnaast worden de films en foto’s gebruikt voor algemene publiciteit van de CHEMPSbadmintonkampen op social media en onze website

Bij inschrijving wordt er toestemming gegeven om dit materiaal te gebruiken. Ter aller tijd kan hierop terug gekomen worden en zullen we verzoeken hiertoe inwilligen.

 

 
 
Culemborg, 5 december 2018.


Leave a Reply

Like…?

SuperWebTricks Loading...

Zoeken op de site